Въведете броя на ACS доставка (запетая отделни няколко записа)